Postmodernata Etika  
Igor Barchenko (ed.):

Problemy ispolnenia nakazanii

v
Respublike Belarus v kontexte

gumanizacii ugolovnoi politiki

Translation of documents from

English by
V.A. Kurochkin and S.V. Privitok,

from Polish by A.M. Tishuk

Humanitarian Initiative Centre
Minsk 2002

 

 

Go Back