The image “http://www.ceebp.org/books/solzhenitsyn_fakel.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.  

Aleksandr Solzhenitsyn

Bodalcya telyonok s dybom: Ocherki litarturnoy zhizni (The Oak and the Calf. Sketches of literary life

in Soviet Union)

 

Translated into Bulgarian by

Boris Misirkov:

Reklo teleto deba da myshka.

Ochertsi ot literaturnaya zhivot

Fakel Ekspres
Sofia, 1998

ISBN: 954-9772-02-0

 

Go Back